Zaznacz stronę

Przedmiot działalności i kompetencje

Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie reprezentowanych przez Szpital specjalności oraz świadczeń w zakresie rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia.
Szpital udziela podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie posiadanych specjalizacji oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonania.


Szpital realizuje swoje cele na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami samorządu terytorialnego, instytucjami ubezpieczeniowymi, organizacjami społecznymi, innymi instytucjami oraz osobami fizycznymi.
Do zadań Szpitala w szczególności należy:

 1. świadczenie całodobowych usług medycznych w oddziałach szpitalnych,
 2. świadczenie indywidualnych badań oraz porad lekarskich z zakresu poradni specjalistycznych i pracowni przyszpitalnych,
 3. wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki medycznej, analitycznej i diagnostyki obrazowej,
 4. świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej,
 5. szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 6. realizacja programów zdrowotnych.
  Szpital udziela nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. Szpital udziela także świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.
  Szpital prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 7. wynajmu pomieszczeń,
 8. wykonywania badań laboratoryjnych i diagnostycznych za odpłatnością,
 9. udzielania świadczeń medycznych za odpłatnością,
 10. innych usług realizowanych w swoich komórkach organizacyjnych pod warunkiem, że nie ograniczy to działania tych komórek na rzecz podstawowej działalności Szpitala.
  Szpital może uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych lub realizacji celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami, pod warunkiem zachowania dostępności świadczeń zdrowotnych.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: