Zaznacz stronę

Status i forma prawna

Nadzór nad działalnością Szpitala pełnią organy Spółki tj. Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników oraz inne uprawnione organy i instytucje.

Podstawą prawną działania Szpitala są właściwe przepisy, a w szczególności:

  1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. )
  2. przepisy regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  3. inne przepisy dotyczące podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz spółek prawa handlowego

Szpital podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) prowadzonego przez wojewodę śląskiego ( numerem księgi Rejestru: 000000013544 ) oraz do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS ( KRS: 0000482155 ).

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: