Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w określonym zakresie, w roku 2017

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482155 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2017

W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

  1. pełnienie przez lekarzy dyżurów lekarskich w komórkach organizacyjnych:

a) Oddział Internistyczny

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 marca 2017r.

  • w budynku administracji Szpitala w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych lub w sekretariacie, w dni robocze w godzinach 7:30 – 14:30 lub

  • poprzez nadanie przesyłki drogą pocztową najdalej w ww. terminie

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Informacji na temat przewidywanej liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem, udzielają pracownicy Działu Kadr i Spraw Socjalnych Szpitala, pod numerem kontaktowym: 32 255 61 63 wew. 294, w dniach od pn. do pt., w godzinach od 7:30 do 14:30.

  1. Szpital zastrzega, że ww. dane dotyczące liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem mają charakter wyłącznie informacyjny i że ich zapewnienie nie stanowi części zobowiązań Szpitala wynikających z przyszłej umowy.

  1. Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie upubliczniona przez Szpital do dnia 07 kwietnia 2017r., poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia:

  • na stronie www.szpitalmurcki.pl

  • poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Szpitala w miejscu jego siedziby i adresu.

Dokumenty do pobrania