Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, w roku 2022

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482155 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice — Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2022

W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

1.pełnienie przez lekarzy dyżurów lekarskich w komórkach organizacyjnych (i innych) Szpitala:

                                a)  Oddział Internistyczny,

                                b)  Oddział Neurologiczny,

                                c)  Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,

                                d)  Izba Przyjęć  (dotyczy świadczeń realizowanych w Izbie Przyjęć w ramach dyżuru na oddziałach a, b, nie stanowi odrębnego zakresu świadczeń).

2.udzielenie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w oddziałach Szpitala:

                               a) Oddział Internistyczny,

                               b) Oddział Neurologii

3.wykonywanie przez lekarzy stałych świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w komórkach organizacyjnych Szpitala:

                                a) Poradnia Neurologicza

                                b) Poradnia Medycyny Pracy

                                c) POZ

6. Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022r.

– w budynku administracji Szpitala w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych lub w sekretariacie, w dni robocze w godzinach 7:30 — 14:30 lub

– poprzez nadanie przesyłki drogą pocztową najdalej w ww. terminie

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

45 dni od dnia upływu terminu składania ofert

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Informacji na temat przewidywanej liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem, udzielają pracownicy Działu Kadr i Spraw Socjalnych Szpitala, pod numerem kontaktowym: 32 255 61 63 wew. 294, w dniach od pn. do pt., w godzinach od 7:30 do 14:30.
  3. Szpital zastrzega, że ww. dane dotyczące liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem mają charakter wyłącznie informacyjny i że ich zapewnienie nie stanowi części zobowiązań Szpitala wynikających z przyszłej umowy.
  4. Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. I i n., z późn. zm.) zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie upubliczniona przez Szpital do dnia 10 maja 2022r., poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia:

–  na stronie www.szpitalmurcki.pl

–  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Szpitala w miejscu jego siedziby i adresu.

Katowice,dnia 25 luty 2022 r.

Konkurs ofert – ogłoszenie  

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta