Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, w roku 2022

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482155 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice — Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2022

W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

  1. pełnienie przez lekarzy dyżurów lekarskich w komórkach organizacyjnych:

                a) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z Izbą Przyjęć oraz Blokiem operacyjnym.

      2. wykonywanie przez lekarzy stałych świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w komórkach organizacyjnych Szpitala:

                a) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2021r.

– w budynku administracji Szpitala w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych lub w sekretariacie, w dni robocze w godzinach 7:30 — 14:30 lub

– poprzez nadanie przesyłki drogą pocztową najdalej w ww. terminie

 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Informacji na temat przewidywanej liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem, udzielają pracownicy Działu Kadr i Spraw Socjalnych Szpitala, pod numerem kontaktowym: 32 255 61 63 wew. 294, w dniach od pn. do pt., w godzinach od 7:30 do 14:30.
  3. Szpital zastrzega, że ww. dane dotyczące liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem mają charakter wyłącznie informacyjny i że ich zapewnienie nie stanowi części zobowiązań Szpitala wynikających z przyszłej umowy.
  4. Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. I i n., z późn. zm.) zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie upubliczniona przez Szpital do dnia 20 grudnia 2021r., poprzez zamieszczenie odpowiedniego głoszenia:

                –  na stronie www.szpitalmurcki.pl

                –  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Szpitala w miejscu jego siedziby i adresu.

 

Katowice, 09 listopad 2021 r.

Konkurs ofert – ogłoszenie  

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Rozmiar Czcionki
Kontrast