Zaznacz stronę

Zaproszenie do złożenia ofert

na wykonywanie całodobowych usług w zakresie odbioru, przewozu, przechowywania i przeprowadzania sekcji zwłok osób zmarłych w Szpitalu Murcki sp. z o.o. – 2

Zaproszenie do złożenia ofert
na wykonywania całodobowych usług w zakresie odbioru, przewozu, przechowywania i przeprowadzania sekcji zwłok osób zmarłych w Szpitalu Murcki sp. z o.o. – 2

1. Zamawiający:
Szpital Murcki Sp. z o.o.
40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2

2. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie na rzecz Zamawiającego, za wynagrodzeniem, usług polegających na wykonywaniu części zadań Zamawiającego określonych przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne  i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci, obejmujących:
a) przewóz zwłok osób zmarłych u Zamawiającego do prowadzonej przez Wykonawcę chłodni, odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego,
b) przechowywanie przez Wykonawcę zwłok osób, o których mowa w lit. a) powyżej,
c) przeprowadzanie w odpowiednio przygotowanych i spełniających wymagania określone przepisami prawa pomieszczeniach przez osoby posiadające kwalifikacje oraz przygotowanie zawodowe do przeprowadzania takich czynności określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, sekcji zwłok osób o których mowa w lit. a) powyżej, na odrębne zlecenia Zamawiającego określające dane zmarłej osoby oraz terminy wykonania sekcji.
Przewidywana, szacunkowa ilość usług w ramach umowy na podstawie wykonania w ostatnich latach wynosi:
– liczba zgonów (osób zmarłych u Zamawiającego) – 160-180 rocznie;
– liczba sekcji zwłok – 6-8 rocznie;
– liczba zwłok przechowywanych powyżej 72h – 1 rocznie;

Usługa ma być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:
a) środkiem transportu drogowego, spełniającym wymagania techniczne i sanitarne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz. 1866 z późn. Zm.), zarejestrowanym jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
b)    chłodnią wielokomorową,
c)    zamykanym wózkiem do przewozu zwłok,
d)    odpowiednim personelem do realizacji całodobowej usługi,
e) możliwością wykonania czynności w zakresie przeprowadzenia sekcji zwłok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

co zostanie potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia.

4. Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 roku.

5.  Zasady zapłaty:
a) podstawą wystawienia faktury VAT będzie wykazu usług wykonanych w danym okresie rozliczeniowym (dalej: „Wykaz”), z wyszczególnieniem, dat odbioru zwłok, wykonanych sekcji zwłok, danych osobowych osób, których zwłoki podlegały odbiorowi, przechowaniu i/lub sekcji wraz z numerami PESEL (lub numerami PESEL ich przedstawicieli ustawowych);
b) rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się w złotych polskich.

6.  Sposób wyliczenia ceny:
a) oferta musi zawierać cenę wyrażoną w złotych polskich, obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów prawa sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym;
b) ostateczna cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza;
c) cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen;
d) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym;
e) jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wypełniony i podpisany formularz oferty należy przesłać mailem na adres [email protected] w terminie do 27.12.2022 r. do godz. 11:00 (data wpływu do Zamawiającego).

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, do jego odwołania na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Osoby reprezentujące Wykonawcę winny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie.

Załączniki: