Zaznacz stronę

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w określonym zakresie, w roku 2020

Szpital Murcki Sp. z o. o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482155 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach,

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2020

W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

1. Pełnienie przez pielęgniarki dyżurów pielęgniarskich w komórkach organizacyjnych Szpitala
a) Oddział Anestezjologiczny
b) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
c) Oddział Chirurgii Ogólnej,
d) Oddział Internistyczny,
e) Oddział Neurologiczny,
f) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
g) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
h) Oddział Rehabilitacyjny,
i) Blok Operacyjny,
j) Izba Przyjęć (dotyczy rodzaju świadczeń odpowiadających pracy oddziałów wskazanych od lit. a) do lit. g) wyżej),
k) Poradnia Neurologiczna,
l) Poradnia Reumatologiczna,
ł) Poradnia Urazowo – Ortopedyczna,
m) Poradnia Chirurgiczna
n) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,

1.Uwaga:
–   w zakresie oddziałów z lit. f) i lit. h) chodzi o dyżur łączony,
–  w komórkach hospitalizacyjnych: lit. a) – wymagany kurs anestezjologiczny; lit. i) –
wymagany kurs instrumentariuszek
–  w zakresie oddziałów z lit. e) i lit. f) chodzi o dyżur łączny.

2. Wykonywanie przez pielęgniarki świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

3. wykonywanie przez ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych Szpitala:

  • Izba Przyjęć Oddziału Neurologii,
  • Izba Przyjęć Oddziału Internistycznego
  • Izba Przyjęć
  • Transport sanitarny

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 17.01.2020 r.
–  w budynku administracji Szpitala w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych lub w sekretariacie, w godzinach 7:30 – 14:00 lub
–  poprzez nadanie przesyłki drogą pocztową najdalej w ww. terminie.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
45 dni od dnia upływu terminu składania ofert

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

1. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

a) Informacji na temat przewidywanej liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem, udzielają pracownicy Działu Kadr i Spraw Socjalnych Szpitala, pod numerem kontaktowym: 32 255 61 63 wew. 294, w dniach od pn. do pt., w godzinach od 8:00 do 14:30.

b) Szpital zastrzega, że ww. dane dotyczące liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem mają charakter wyłącznie informacyjny i że ich zapewnienie nie stanowi części zobowiązań Szpitala wynikających z przyszłej umowy.

c) Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
d) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie upubliczniona przez Szpital do dnia 24.01.2020 r., poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia:
–  na stronie www.szpitalmurcki.pl
–  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Szpitala w miejscu jego siedziby i adresu.

Zatwierdzam

    Katowice, dnia 08.01.2020 r