Zaznacz stronę

Budowa nowego pawilonu i modernizacja pozostałych budynków

  Zakres prac obejmuje wykonanie prac projektowych w postaci sporządzenia Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szpitala Murcki sp. z o.o.”, a następnie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej dla całej inwestycji, zgodnie z przyjętym i realizowanym Strategicznym Planem Naprawczo – Rozwojowym Szpitala Murcki Sp. z o.o..

               Kolejny etap obejmuje realizację robót budowlanych w postaci budowy nowego pawilonu medycznego, w którym zlokalizowane będą między innymi oddziały zabiegowe, blok operacyjny, centralna izba przyjęć oraz pracownie diagnostyczne, a także kompleksową modernizację pozostałych budynków szpitalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz infrastruktury drogowej.
Realizacja zadania:

  • Ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac projektowych obejmujących opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej, a także pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Murcki sp. z o.o. w Katowicach”.
  • W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zespół Projektowo Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek z siedzibą Krakowie – 06 marca 2018 r. (w postępowaniu złożonych zostało 10 ofert: wartość oferty najniższej wyniosła 825 330,00 zł, a najwyższej 2 293 950,00 zł brutto).
  • Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie złożone przez jednego  z uczestników postępowania dotyczące wyboru najkorzystniej oferty i wyrokiem  z dnia 1 kwietnia 2019 r. nakazała odrzucić ofertę złożoną przez Zespół Projektowo Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek z siedzibą Krakowie oraz Gorgoń Biuro architektoniczne Krzysztof Gorgoń jako zawierające rażąco niską cenę oraz ponownie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty oraz dokonano ponownego wyboru, zgodnie z którym za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie.
  • W dniu 1 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie złożone przez wykonawcę – konsorcjum firm Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Skala Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.\
  • W dniu 5 sierpnia 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Szpitalem Murcki Sp. z o.o. a Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie dotycząca opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej, a także pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Murcki sp.  z o.o. w Katowicach”.