Zaznacz stronę

Poradnia Medycyny Pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy oraz Ustawą o Służbie Medycyny Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Jako profesjonalni partnerzy pomagamy Państwu wywiązać się z obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opieka medyczna na najwyższym poziomie oraz rzetelnie przeprowadzane badania profilaktyczne skutkują spadkiem absencji chorobowej pracowników, a w efekcie również wzrostem wydajności.


Rodzaje badań profilaktycznych

Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

 • nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • Pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • Pracowników u których zmienia się charakter stanowiska pracy – występują nowe narażenia

Badanie okresowe – Pracodawca kieruje na nie:

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.


Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie:

 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni ( badanie powinno być wykonane przed ponownym podjęciem pracy )

Ponadto wykonujemy następujące badania:

 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy ( wszystkie kategorie )
 • badania osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy
 • badania osób wykorzystujących samochód w celach służbowych
 • badania wysokościowe
 • badania operatorów maszyn ( wózki jezdniowe, koparki, ładowarki i in. )
 • badania kadry kierowniczej
 • badania pracowników biurowych
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,kandydatów i studentów szkół wyższych
 • badania pracowników fizycznych ( monterzy, spawacze, pracownicy produkcji itp. )
 • badania osób mających kontakt z żywnością
 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie skierowania wydanego przez Pracodawcę ( jest ono ważne przez okres 3 miesięcy od momentu jego wystawienia ).
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami ( pieczęć firmy z REGONEM ) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania ( specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu )
 • być dokładne i czytelne
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy: 32 255 61 62 wew. 224

Przebieg badań profilaktycznych:

 • Pracodawca wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne do Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach
 • Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę w Szpitalu Murcki Sp. z o.o. w Katowicach
 • W dniu badania Pracownik zgłasza się ze skierowaniem do Poradni Medycyny Pracy Murcki Sp. z o.o. w Katowicach
 • Po zakończeniu zleconego cyklu badań lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Jeden egzemplarzzaświadczenia jest przesyłany do Pracodawcy listem poleconym.

Drugi egzemplarzzaświadczenia otrzymuje od lekarza Pracownik.

 • Pracodawca/ Pracownik ma możliwość odwołania się od treści orzeczenia lekarza badającego w okresie 7 dni od momentu otrzymania/ odbioru zaświadczenia.

Podstawa prawna
Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332,
Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328.

Koszty badań

Badania profilaktyczne są obligatoryjne i dotyczą wszystkich pracowników. Zgodnie z ustawą, wydatki poniesione w związku z wykonywaniem badań profilaktycznych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy. Zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowników, ich częstotliwość oraz zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędnej z uwagi na warunki pracy określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.06.1996r (Dz.U Nr 69 poz 332).


Formy płatności

Na podstawie zawartej umowy płatność realizowana jest za każde zrealizowane badanie według uwzględniających stanowiska pracy cennika. Istnieje możliwość ustanowienia ryczałtu w przypadku większej liczby pracowników.

Kontakt

W celu nawiązania współpracy bądź uzyskania bardziej szczegółowych informacji, dotyczących Poradni Medycyny Pracy, zapraszamy do kontaktu: 32 255 61 62 wew. 299 lub 236.