Zaznacz stronę

Wymiana sieci wodociągowej

Zakres prac obejmuje wymianę zewnętrznej sieć wodociągowej na terenie Szpitala, wraz z przyłączami do istniejących budynków oraz budową nowego przyłącza do projektowanego pawilonu medycznego. Na przyłączach do budynków szpitalnych oraz odgałęzieniach sieci zamontowane zostaną zasuwy odcinające ze skrzynkami ulicznymi do zasuw. W obrębie wymienionej sieci wodociągowej zaprojektowano montaż 4 hydrantów przeciwpożarowych.
Realizacja zadania:

   • sporządzona została dokumentacja budowlano-wykonawcza wymiany sieci wodociągowej na terenie Szpitala,
   • dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice,
   • ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych – 12 lutego 2012 r.
   • zawarto umowę na realizację prac w wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania S.C Zdzisław Rusinek i Leszek Rusinek – 14 marca 2019r.
   • rozpoczęto roboty budowlane na terenie Szpitala – 15 marca 2019 r.
   • Roboty budowlane w zakresie wymiany sieci wodociągowej zostały w całości wykonane, protokół końcowy odbioru robót został podpisany w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zdjęcia z budowy: