W Szpitalu  Murcki Sp. z o.o. istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej / stażu. W tym celu należy zwrócić się do Prezesa Szpitala z podaniem o przyjęcie na praktykę / staż.

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania student powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem Kadr ( tel.: 32 255 61 62 wew. 294 ). W przypadku: – studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, medycyny ( I rok – praktyki pielęgniarskie ) oraz słuchaczy studium „opiekun medyczny” – zainteresowani proszeni są o bezpośredni kontakt z Pielęgniarką Naczelną ( mgr Bożena Chyla, e-mail: bchyla@szpitalmurcki.pl, tel. 32 255 61 62 – wew. 204 ).

W pierwszym dniu praktyki student powinien posiadać przy sobie:

  • skierowanie na praktykę
  • dziennik praktyk
  • książeczkę zdrowia ( książeczkę sanitarno – epidemiologiczną )
  • odzież ochronną ( fartuch )
  • identyfikator
  • obuwie zmienne

Wyznaczony przez kierownika szpitala opiekun praktyk:

  • ustala szczegółowy plan pracy studenta w czasie trwania praktyki
  • sprawuje bezpośrednią kontrolę nad pracą studenta w czasie praktyki.

Zakończenie praktyk:

Praktyka studencka zostaje zakończona podpisaniem dziennika praktyk przez opiekuna praktyki.