Zaznacz stronę

Zakup aparatu RTG śródoperacyjnego oraz diatermii elektrochirurgicznej

 

 

Nazwa projektu: Zakup aparatu RTG śródoperacyjnego oraz diatermii elektrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Murcki Sp. z o.o.

Doposażeniem zostanie objęty Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Murcki Sp. z o.o. Inwestycja polega na zakupie aparatu RTG śródoperacyjnego typu „Ramię C”, mobilnego (jezdnego), umożliwiającego wykonywanie fluoroskopii i radiografii podczas zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz diatermii elektrochirurgicznej, z możliwością stosowania elektrod/narzędzi mono- i bipolarnych.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa jakości świadczonych usług, związanych z chorobami układu kostnostawowo-mięśniowego, poprzez doposażenie w nowoczesne aparaty RTG i diatermii Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Murcki Sp. z o.o.

Wdrożenie projektu umożliwi poprawę jakości oraz dostępności świadczonych usług medycznych. Przedmiotowa aparatura stworzy warunki do poszerzenia zakresu wykonywanych zabiegów oraz skróci czas ich przeprowadzania, pozytywnie wpłynie również na bezpieczeństwo (zmniejszenie ryzyka zakażeń) oraz komfort pacjentów (minimalizacja bólu pooperacyjnego, szybsze uruchomienie).

Efekty realizacji projektu:

  • poprawa warunków leczenia
  • wzrost bezpieczeństwa pacjentów
  • spadek ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych
  • spadek kolejek/ czasu oczekiwania na dane świadczenie medyczne
  • wzrost wykorzystania łóżek szpitalnych, skrócenie czasu hospitalizacji, poprawa wskaźnika przelotowości
  • kompleksowość i koordynacja procesu leczenia w ujęciu wertykalnym i horyzontalnym
  • wzrost skuteczności, efektywności i ekonomiczności świadczeń
  • spadek kosztów hospitalizacji/absencji pacjentów
  • poprawa stanu zdrowia populacji regionu.

Wartość projektu: 740 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 629 731,00 PLN

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).