Zaznacz stronę

Szpital Murcki Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Na zdrowie Murcki!”.

 

Nazwa projektu: „Na zdrowie Murcki !”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Projekt obejmuje w okresie 01.01.2019 do 28.02.2021 r. realizację działań służących eliminowaniu zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w Szpitalu Murcki Sp. z o.o., z uwzględnieniem działań szkoleniowych i profilaktycznych, w celu poprawy warunków pracy 230 pracowników, w tym 190 K i 40 M zatrudnionych w Szpitalu.

Celem realizowanych działań w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy oraz działań szkoleniowych jest utrzymanie aktywności zawodowej i pozostanie w zatrudnieniu osób pracujących, w szczególności 135 osób w wieku 50+ (117 K i 18 M). Wskaźniki projektu: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 135 os., w tym 117K i 18M,Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 220, os., w tym 185 K i 35M.

Celem projektu jest w okresie od 01.01.2019 do 28.02.2021 poprawa warunków pracy i wiedzy 230 (w tym 190 K i 40 M) pracowników Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach, w tym 135 osób w wieku 50+, w tym personelu zarządzającego nt. zidentyfikowanych czynników ryzyka i ich minimalizowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Montaż finansowy:

Wartość całkowita: 1 026 815,02 zł

Koszty kwalifikowane: 1 026 815,02 zł

Dofinansowanie: 903 597,22 zł tj. 88,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 872 792,76 PLN

Wkład Budżetu Państwa: 30 804,46 PLN

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]:

  • wartość docelowa – K 117
  • wartość docelowa – M 18
  • ogółem wartość docelowa – 135

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby]:

  • ogółem wartość bazowa: 0 , ogółem wartość docelowa: 220
  • wartość bazowa – Kobiety 0, wartość docelowa – Kobiety: 185
  • wartość bazowa – Mężczyźni, 0 wartość docelowa – Mężczyźni: 35

 

Efekty projektu

  • Poprawa ergonomii i jakości pracy,
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu,
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych,
  • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.