Nazwa projektu: ” Na zdrowie Murcki !”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Projekt obejmuje w okresie 01.01.2019 do 30.06.2020 r. realizację działań służących eliminowaniu zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w Szpitalu Murcki Sp. z o.o., z uwzględnieniem działań szkoleniowych i profilaktycznych, w celu poprawy warunków pracy 230 pracowników, w tym 190 K i 40 M zatrudnionych w Szpitalu. Celem realizowanych działań w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy oraz działań szkoleniowych jest utrzymanie aktywności zawodowej i pozostanie w zatrudnieniu osób pracujących, w szczególności 135 osób w wieku 50+ (117 K i 18 M). Wskaźniki projektu: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 135 os., w tym 117K i 18M,Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 220, os., w tym 185 K i 35M.

Celem projektu jest w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2020 poprawa warunków pracy i wiedzy 230 (w tym 190 K i 40 M) pracowników Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach, w tym 135 osób w wieku 50+, w tym personelu zarządzającego nt. zidentyfikowanych czynników ryzyka i ich minimalizowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Montaż finansowy:

Wartość całkowita 1 026 815,02 zł

Koszty kwalifikowane 1 026 815,02 zł

Dofinansowanie 903 597,22 zł tj. 88,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 413 053,66 PLN

Wkład Budżetu Państwa: 14 578,37 PLN

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Wartość docelowa – K 117

Wartość docelowa – M 18

Ogółem wartość docelowa 135

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] –Ogółem wartość bazowa: 0

Ogółem wartość docelowa: 220

Wartość bazowa – Kobiety 0 Wartość docelowa – Kobiety: 185

Wartość bazowa – Mężczyźni 0 Wartość docelowa – Mężczyźni 35