Zaznacz stronę

Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ

Dokumentami, które potwierdzają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej są w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne :

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony

 • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę

 • tzw. pasek wynagrodzeń z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia

 • zdrowotne wraz z podpisem osoby uprawnionej oraz pieczęcią pracodawcy.

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

 • legitymacja ubezpieczenia z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą;

 • druk zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS :

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS ( dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnej produkcji rolnej)

Dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym

 • zaświadczenie z ZUS-do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego

Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty. (legitymacja wydana przez ZUS
 • powinna zawierać oznaczenie oddziału ZUS, jeżeli zamiast oznaczenia oddziału ZUS zawiera znaki “–” nie jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie , w takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia np: dla pobierających emeryturę/rentę z ZUS ale zamieszkałych poza granicami będzie to karta EKUZ.

 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS

 • aktualny odcinek emerytury lub renty
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu

Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej:

 • decyzja wójta ( burmistrza, prezydenta ) gminy właściwej ze względu na

 • miejsce zamieszkania tej osoby – (zgłoszenie i postępowanie według przyjętej

 • w Szpitalu procedury zgłoszenia).

 • decyzja o przyznaniu stałego zasiłku

 

Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacania składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członka rodziny (ZUS RMUA, pasek wynagrodzeń z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenie zdrowotne) oraz kserokopia zgłoszenia do ZUS (druk ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA)
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub z KRUS
 • o ubezpieczeniu członka rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członka rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzające dokonanie zgłoszenia, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia.

Uwaga: Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń osób uczących się:

 • w przypadku dzieci uczących się pomiędzy 18 a 26 rokiem życianależy przedłożyć dokumenty ”dla członka rodziny osoby ubezpieczonej” orazdodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki tj. legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie;

 • umowa zawarta z NFZ i dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnie ( druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktoranckaprzypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia .

Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • poświadczenie wydane przez NFZ ( w przypadku zamieszkiwania na terenie RP) oraz karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydane przez jeden z krajów członkowski UE lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria)