Zaznacz stronę

Historia Szpitala

Szpital położony jest w południowej dzielnicy Katowic w pięknym, rozległym parku. Zabudowa Szpitala ma charakter pawilonowy, a warunki terenowe zbliżone są do ośrodków sanatoryjnych.

Szpital Murcki Sp. z o.o. – obecnie:

 Szpital został utworzony na terenie i w budynkach początkowo dzierżawionych, a następnie wykupionych od Księcia Pszczyńskiego przez Pszczyńskie Bractwo Górnicze. Czasy tworzenia Spółek Brackich to okres poszukiwania wspólnych środków obrony przed zagrażającymi człowiekowi niebezpieczeństwami – niezdolnością do pracy, chorobami, kalectwem i śmiercią. Ta właśnie spółka utworzyła w 1918 r. swoją lecznicę w Murckach, wykorzystując w tym celu wydzierżawiony od Księcia Pszczyńskiego, nowobudowany tzw. „Schlafhaus” – czyli ówczesny hotel pracowniczy. Budynek ten, to istniejący nadal, chociaż całkowicie zmieniony, nadbudowany i rozbudowany pawilon chirurgiczno – ortopedyczno – reumatologiczny.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego szpital stopniowo rozbudowywał się, zajmując nowe pawilony i w ostatnich latach przed II wojną światową funkcjonował jako 115 łóżkowa lecznica świadcząca usługi nie tylko członkom Bractwa i ich rodzinom. Tutaj leczyli się podopieczni innych instytucji jak Gmin i Związków Komunalnych, Powszechno-Miejscowej Kasy Chorych, Towarzystwa Walki z Gruźlicą, Państwowej Pomocy Lekarskiej, Biura Opieki Lekarskiej dla Bezrobotnych i innych.

Dalszy rozwój Szpitala przerwała wojna. Lata wojny w dziejach Szpitala to okres szpitala wojskowego. Leczono w nim żołnierzy niemieckich ze schorzeniami skórnymi i wenerycznymi, a także jeńców wojennych ze znajdującego się na terenie szpitala obozu – głównie Francuzów.

W latach powojennych Szpital został przejęty przez Ubezpieczalnię Społeczną, a po jej likwidacji w 1951 r. podporządkowany Wydziałowi Zdrowia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach, uzyskując jednak rangę szpitala miejskiego.

W okresie powojennym szpital został powiększony do 200 łóżek. Wszystkie pawilony szpitalne zostały gruntownie zmodernizowane i rozbudowane.

 Od 1975 r. szpital funkcjonował w strukturach Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Katowicach, a dnia 14 grudnia 1998 r. Zarządzeniem Wojewody Katowickiego został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej o nazwie Szpital Rejonowy Murcki – Janów w Katowicach. Działalność szpitala prowadzona była w tym okresie w dwóch odległych od siebie dzielnicach Katowic – w Murckach oraz w Janowie. W 2001 r., w wyniku wprowadzenia programu restrukturyzacyjnego, dzięki któremu zmianie uległy funkcje niektórych pomieszczeń i budynków, do Murcek został przeniesiony Oddział Reumatologiczny oraz Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy. Podjęta została również Uchwała Rady Społecznej o zmianie nazwy szpitala na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach.

W dniu 31 października 2013 roku Decyzją Organu Założycielskiego –Miasta Katowice na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654). Szpital został przekształcony w spółkę prawa handlowego i kontynuuje działalność jako Szpital Murcki Sp. z o.o. Szpital zachował wszystkie umowy (kontrakty) zawarte z NFZ i na ich podstawie nadal udziela nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, we wszystkich dotychczas realizowanych zakresach.

W związku z licznymi korzyściami wynikającymi ze zmiany formy organizacyjno-prawnej Szpitala planowany jest znaczący rozwój zakresu prowadzonej działalności medycznej i udzielanych świadczeń ( zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera, by na bieżąco otrzymywać informacje o naszych nowych usługach i innych wydarzeniach ). Dzięki nowym inwestycjom infrastruktura Szpitala ulegnie rozbudowie, modernizacji i unowocześnieniu. Większa elastyczność i samodzielność decyzyjna pozwoli na bardziej skuteczne oraz wydajne zarządzanie placówką, tak aby spełniać oczekiwania Pacjentów i jak najlepiej zaspokajać ich potrzeby.

Wszystkie podejmowane przez nas działania zmierzają do tego, by móc zapewniać naszym Pacjentom kompleksową, nowoczesną i dostosowaną do potrzeb opiekę medyczną oraz najwyższy standard świadczonych usług.

 Przekształcamy i zmieniamy się dla dobra naszych Pacjentów, by móc jak najlepiej i jak najpełniej pomagać im w powrocie do zdrowia.