Zaznacz stronę

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).

I. Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:

1. do wglądu w Szpitalu / Poradni w obecności pracownika Poradni Specjalistycznych lub Referatu Ruchu Chorych

2. poprzez sporządzenie:

– kopii dokumentacji ( wnioskujący o udostępnienie dokumentacji otrzymuje kserokopię dokumentacji )

– wyciągu lub odpisu dokumentacji ( wnioskujący otrzymuje uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji )

* Kopia
– ksero dokumentacji medycznej lub jej części prowadzonej w postaci papierowej
– zapis skanu dokumentacji medycznej lub jej części prowadzonej w postaci papierowej na elektronicznym nośniku danych ( płyta CD / DVD )
– zapis dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej na elektronicznym nośniku danych ( płyta CD / DVD )

Kopie, wyciągi i odpisy dokumentacji medycznej udostępniane są za odpłatnością w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

II. Odpłatność za sporządzoną dokumentację

Informacja, dotycząca udostępniania dokumentacji – pobierz plik

III. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Prawo wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta ma osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia. Na mocy obowiązujących przepisów prawa dokumentacja medyczna jest udostępniana również innym uprawnionym podmiotom.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie:

 • złożenia pisemnego wniosku ( pobierz )
 • złożenia wniosku telefonicznego ( 32 255 61 63 wew. 278 – Referat Ruchu Chorych )
 • złożenia pisemnego wniosku pocztę e-mail ( [email protected] )
 • złożenia pisemnego wniosku za pośrednictwem tradycyjnej drogi pocztowej, na adres: Szpital Murcki Sp. z o.o., ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice )

Wniosek pisemny:

Wnioski należy składać wyłącznie w dni robocze ( pn – pt ), w godz. od 7.30 do 14.30 w następujących miejscach:

 • w przypadku dokumentacji poradnianej – w rejestracji Poradni Specjalistycznych
 • w przypadku dokumentacji pozostałej – w Referacie Ruchu Chorych

W zgłoszeniu telefonicznym, e-mail lub zwykłym korespondencyjnym należy podać:

 • imię ( imiona ) i nazwisko pacjenta
 • numer PESEL pacjenta
 • adres zamieszkania ( siedziby ) i adres korespondencyjny wnioskującego
 • adres zamieszkania lub adres pobytu pacjenta
 • nazwa jednostki organizacyjnej Szpitala, w której pacjent się leczył ( poradnia, oddział )
 • sposób udostępniania dokumentacji ( wgląd, sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii całości, części dokumentacji, inne )
 • sposób odbioru wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej ( osobiście lub poprzez wysyłkę na wskazany adres )

IV. Termin realizacji sporządzenia odpisu, wyciągu bądź kopii

 • w przypadku osobistego ( lub telefonicznego lub e-mail ) złożenia wniosku do godziny 12.00 danego dnia roboczego ( pn – pt ) dokumentacja będzie przygotowana w kolejnym dniu roboczym w godz. 10.00 do godz. 14.30
 • w przypadku osobistego ( lub telefonicznego lub e-mail ) złożenia wniosku po godzinie 12.00 danego dnia roboczego ( pn – pt ) dokumentacja będzie przygotowana za dwa dni robocze w godz. 9.00 do godz. 14.30
 • w przypadku złożenia wniosku zwykłą drogą korespondencyjną dokumentacja będzie przygotowana w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku Szpitalowi.

V. Odbiór dokumentacji medycznej

Odbiór osobisty

Odbiór osobisty odpisów, wyciągów lub kopii następuje wyłącznie w administracji Szpitala ( budynek administracji i ZPO, piętro III ), po uprzednim uiszczeniu i okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, jeżeli wydania wyciągu, odpisu lub kopii domaga się osoba inna, niż pacjent, którego przebiegu leczenia dokumentacja dotyczy.

Przesłanie dokumentacji pocztą

Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą. Pacjent dostaje wówczas fakturę, obejmującą koszty przygotowania dokumentacji oraz zryczałtowaną opłatę za przesyłkę. Faktura płatna jest w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia przelewem na wskazany rachunek bankowy bądź gotówką w kasie Szpitala.