Zaznacz stronę

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).

I. Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. do wglądu w Szpitalu / Poradni w obecności pracownika Poradni Specjalistycznych lub Referatu Ruchu Chorych.
 2. poprzez sporządzenie:
   • kopii – dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
   • wyciągu– tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub dane zawarte w dokumentacji medycznej;
   • odpisu – tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
   • wydruku – wydruku dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej
 1. poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 2. poprzez wydanie na informatycznym nośniku danych – płycie CD/DVD
 3. dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona również przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana na informatycznym nośniku danych – płycie CD/DVD
 4. zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez Szpital Murcki Sp. z o.o., są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

II. Odpłatność za sporządzoną dokumentację

Kopie, wyciągi i odpisy dokumentacji medycznej udostępniane są za odpłatnością w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku przesłania jej drogą pocztową, osoba wnioskująca pokrywa koszt wysyłki.

Forma udostępnienia dokumentacji Cena
Kopia
Wydruk
0,30 zł /strona
Wyciąg
Odpis
9,50 zł /strona
Dokumentacja na nośniku elektronicznym 1,67 zł

III. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Prawo wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta ma osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia. Na mocy obowiązujących przepisów prawa dokumentacja medyczna jest udostępniana również innym uprawnionym podmiotom.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie:

 • złożenia pisemnego wniosku
 • złożenia wniosku telefonicznego (32 255 61 63 wew. 278 – Referat Ruchu Chorych)
 • złożenia pisemnego wniosku pocztę e-mail ([email protected])
 • złożenia pisemnego wniosku za pośrednictwem tradycyjnej drogi pocztowej, na adres: Szpital Murcki Sp. z o.o., ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice.

Wniosek pisemny:

Wnioski należy składać wyłącznie w dni robocze (pn – pt), w godz. od 7.30 do 14.30 w następujących miejscach:

 • w przypadku dokumentacji poradnianej – w rejestracji Poradni Specjalistycznych lub w rejestracji poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
 • w przypadku dokumentacji pozostałej – w Referacie Ruchu Chorych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – do pobrania

W zgłoszeniu telefonicznym, e-mail lub zwykłym korespondencyjnym należy podać:

 • imię (imiona) i nazwisko pacjenta
 • numer PESEL pacjenta
 • adres zamieszkania (siedziby) i adres korespondencyjny wnioskującego
 • adres zamieszkania lub adres pobytu pacjenta
 • nazwa jednostki organizacyjnej Szpitala, w której pacjent się leczył (poradnia, oddział)
 • sposób udostępniania dokumentacji (wgląd, sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii całości, części dokumentacji, inne)
 • sposób odbioru wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej (osobiście lub poprzez wysyłkę na wskazany adres)

IV. Termin realizacji sporządzenia odpisu, wyciągu bądź kopii

Dokumentacja będzie przygotowana w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku Szpitalowi.

V. Odbiór dokumentacji medycznej

Odbiór osobisty

Odbiór osobisty odpisów, wyciągów lub kopii następuje wyłącznie w administracji Szpitala (budynek administracji i ZPO, piętro III), po uprzednim uiszczeniu i okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, jeżeli wydania wyciągu, odpisu lub kopii domaga się osoba inna, niż pacjent, którego przebiegu leczenia dokumentacja dotyczy

Przesłanie dokumentacji pocztą

Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą. Pacjent dostaje wówczas fakturę, obejmującą koszty przygotowania dokumentacji oraz zryczałtowaną opłatę za przesyłkę. Faktura płatna jest w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia przelewem na wskazany rachunek bankowy bądź gotówką w kasie Szpitala.

Przesłanie dokumentacji pocztą

Dokumentacja medyczna może zostać przesłana na adres email wskazany we wniosku przez Pacjenta lub osobę przez niego upoważnioną. Dokumentacja przesłana zostanie w postaci zaszyfrowanego pliku (archiwum w formacie ZIP). Hasło służące do odczytu pliku zostanie przesłane w wiadomości SMS na podany we wniosku numer telefonu.