Zaznacz stronę

WYKAZ UPRAWNIEŃ SZCZEGÓLNYCH kliknij link

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), określone zostały w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
  Pacjenta ( Dz.U. 2012 nr 0 poz. 159 – tekst jednolity)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych ( Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego ( Dz.U. 2012 nr 0 poz. 207)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ( Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1068 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2010 nr 41 poz. 244)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ( Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1740)
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 68 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta ( M.P. 2011 nr 89 poz. 938)
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039)

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej ( Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1884)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2718)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych ( Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1126)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1816)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu ( Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1867)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające ( Dz.U. 2011 nr 241 poz. 1440)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego ( Dz.U. 2011 nr 23 poz. 126)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością ( Dz.U. 2011 nr 241 poz. 1441)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” ( Dz.U. 2010 nr 23 poz. 119)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ( Dz.U. 2011 nr 142 poz. 835)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1355)

ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1139)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ( Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1143)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ( Dz.U. 2011 nr 111 poz. 653)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej ( Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1145)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej ( Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1147)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ( Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1148)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze ( Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1141)

REFUNDACJA LEKÓW

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością ( Dz.U. 2011 nr 241 poz. 1441)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością ( Dz.U. 2011 nr 242 poz. 1442)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych ( Dz.U. 2011 nr 242 poz. 1443)

KRWIODAWSTWO

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi ( Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi ( Dz.U. 2005 nr 79 poz. 691 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi ( Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” ( Dz.U. 2010 nr 23 poz. 119 )

Wyszukiwarka aktów prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Kontakt do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta- > kliknij link