Zaznacz stronę

Projekt pn. „Ergonomia podstawą pracy w Szpitalu Murcki Sp. z o.o.”

 

Szpital Murcki Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Ergonomia podstawą pracy w Szpitalu Murcki Sp. z o.o.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa  8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Projekt obejmuje w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 roku działania mające na celu podniesienie ergonomii pracy u 84 pracowników (76 kobiet i 8 mężczyzn) Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach u których w wyniku przeprowadzonej analizy zdiagnozowano zagrożenia i niekorzystne czynniki w miejscu pracy. Wsparcie obejmuje 40 pracowników w grupie wiekowej 50+. Wsparcie w ramach projektu obejmie doposażenie stanowisk pracy, tak aby stały się one ergonomiczne oraz wsparcie szkoleniowe mające na celu wzrost wiedzy z ergonomicznych, a zarazem bezpiecznych zachowań. Efektem realizacji projektu będzie wydłużenie aktywności zawodowej pracowników, poprawa zdrowia poprzez eliminację zagrożeń w miejscu pracy.

Celem projektu jest w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowanych do potrzeb pracowników, w tym w szczególności osób w wieku 50+ i poprawa ergonomii warunków pracy u 84 pracowników (76K i 8M) Szpitala Murcki Sp. z o.o., w tym 40 pracowników w grupie wiekowej 50+.

Montaż finansowy:

Wartość całkowita          399 338,23 zł

Koszty kwalifikowane    399 338,23 zł

Dofinansowanie              351 417,64 zł  tj. 88,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 339 437,49 zł

Wkład Budżetu Państwa: 11 980,15 zł

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Wartość docelowa – K 36

Wartość docelowa – M 4

Ogółem wartość docelowa 40

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] –Ogółem wartość bazowa: 0

Ogółem wartość docelowa: 72

Wartość bazowa – Kobiety 0 Wartość docelowa – Kobiety: 67

Wartość bazowa – Mężczyźni 0 Wartość docelowa – Mężczyźni 5

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego zatrudnionego w Szpitalu;
  • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
  • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.