Zaznacz stronę

Informacje dla Pacjentów, Rodzin oraz Personelu Szpitala

Leczenie szpitalne w dzisiejszych czasach jest coraz większym wyzwaniem. Codziennie dochodzi do sytuacji trudnych, a nawet konfliktowych. Pojawiają się dylematy dotyczące postępowania zarówno wśród pacjentów, jak i personelu, które uniemożliwiają obiektywne i racjonalne spojrzenie na zaistniałą sytuację oraz odnalezienie możliwie najlepszych rozwiązań. W takich właśnie sytuacjach pomocny może okazać się kontakt ze szpitalnym Zespołem ds. Etyki, który pomoże zidentyfikować problemy i przedstawić opcjonalne rozwiązania.

Członkowie Zespołu ds. Etyki

Członkami Zespołu są doświadczeni pracownicy Szpitala oraz  kapelan szpitalny.

Zadania  Zespołu

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 • zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • identyfikacja i analiza zadań i procesów wrażliwych, potencjalnie narażonych na występowanie zachowań nieetycznych, nielegalnych
 • prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu między; personelem – pacjentem/rodziną
 • prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu między personelem
 • rozpatrywanie zgłoszonych problemów, rozwiązywanie skarg i zagadnień związanych z nieetycznym zachowaniem pracowników Szpitala
 • wydawanie etycznych opinii w sprawach trudnych przypadków klinicznych
 • formułowanie ogólnych wytycznych zalecających określony sposób rozwiązywania typowych problemów etycznych

Okoliczności, w których wskazany jest kontakt z Zespołem

Kontakt z Zespołem ds. Etyki jest wskazany, gdy:

 • osoba zgłaszająca dostrzega, iż występuje problem natury etycznej w opiece nad pacjentem ( naruszenie jego praw, godności, występowanie konfliktu, działanie na szkodę etc.)
 • mimo upływu czasu niemożliwe jest wypracowanie rozwiązania problemu, które satysfakcjonowałoby obydwie strony

Kontakt z Zespołem

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół może odbywać się przez:

 • zgłoszenie pocztą elektroniczną ( adres: [email protected] )
 • zgłoszenie pisemne w sekretariacie Spółki w zaklejonej kopercie zaadresowane do Zespołu ds. Etyki

Wniosek powinien zawierać

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek
 • telefon kontaktowy oraz adres e- mail wnioskodawcy (  jeżeli odpowiedź ma być wysłana mailem )
 • adres wnioskodawcy ( jeżeli odpowiedź ma być przesłana w formie listowej )
 • opis problemu etycznie wątpliwego

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane

Zespół gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poufność uzyskanych informacji i dyskrecję