Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dotyczy:  udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w określonym zakresie, w roku 2023

Szpital Murcki Sp. z o. o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482155  prowadzonego  przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2023

W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

1.pełnienie przez lekarzy dyżurów lekarskich w komórkach organizacyjnych (i innych) Szpitala (Uwaga: w zakresie oddziałów z lit. e) i lit. f) oraz lit. a), lit. g) i Oddział Reumatologii) chodzi o dyżur łączny):

a) Oddział Anestezjologiczny z salą pooperacyjną,

b) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

c) Oddziału Chirurgii Ogólnej,

d) Oddziału Internistyczny,

e) Oddział Neurologiczny,

f) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

g) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

h) Izba Przyjęć (dotyczy świadczeń realizowanych w Izbie Przyjęć w ramach dyżuru na oddziałach b, c, d, e),

i) Pracownia RTG,

2. udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w oddziałach Szpitala:

a) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

b) Oddział Chirurgii Ogólnej,

c) Oddział Internistyczny,

d) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

e) Oddział Anestezjologii z salą pooperacyjną

f) Oddział Neurologii

3. wykonywanie przez lekarzy stałych świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych  w komórkach organizacyjnych Szpitala:

a) Poradnia Neurologiczna,

b) Poradnia Reumatologiczna,

c) Poradnia Urazowo – Ortopedyczna,

d) Poradnia Chirurgii Ogólnej

e) Poradnia Rehabilitacyjna,

f) Poradnia Kardiologiczna

g) Poradnia Medycyny Pracy

h) POZ

4. udzielanie przez lekarzy konsultacji (porad) medycznych w dziedzinach:

a) hematologii,

b) laryngologii,

c) ginekologii,

d) okulistyki,

e) kardiologii,

f) torakochirurgii,

g) dermatologii,

h) pulmonologii

i) nefrologii,

j) psychiatrii;

k) toksykologii;

5. udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2023r.

  • w budynku administracji Szpitala w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych lub w sekretariacie, w dni robocze w godzinach 7:30 – 14:30 lub
  • poprzez nadanie przesyłki drogą pocztową najdalej w ww. terminie

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

45 dni od dnia upływu terminu składania ofert

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Informacji na temat przewidywanej liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem, udzielają pracownicy Działu Kadr i Spraw Socjalnych Szpitala, pod numerem kontaktowym: 32 255 61 63 wew. 294, w dniach od pn. do pt., w godzinach od 7:30 do 14:30.
  3. Szpital zastrzega, że ww. dane dotyczące liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem mają charakter wyłącznie informacyjny i że ich zapewnienie nie stanowi części zobowiązań Szpitala wynikających z przyszłej umowy.
  4. Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  
  5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie upubliczniona przez Szpital do dnia 24 maja 2023r., poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia:
  • na stronie www.szpitalmurcki.pl
  • poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Szpitala w miejscu jego siedziby i adresu.

                                                                                                      Zatwierdzam: Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie podpis-prezesa.png                                                                                        Katowice, dnia 25 kwietnia 2023r

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy 2023

Oświadczenie Oferenta 2023