Zaznacz stronę

SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ergonomia podstawą pracy w Szpitalu Murcki Sp. z o.o. – etap II „.

Przedmiotem projektu jest poprawa warunków pracy personelu w Szpitalu Murcki Sp. z o.o.,
w oparciu o wyniki analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy
w okresie 01.10.2020 – 31.03.2022. Działania w projekcie zakładają poprawę ergonomii warunków pracy personelu Szpitala i są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Działania podejmowane
w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację zidentyfikowanych ryzyk obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu Szpitala, połączone
z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 150 osób (140 kobiet i 10 mężczyzn), w tym 66 osób w wieku 50+. Wnioskodawca na podstawie przeprowadzonej analizy wszystkich stanowisk pracy wykazał te, na których zidentyfikowano największe zagrożenia obciążające zdrowie oraz określił czynniki ryzyka na stanowiskach pracy określając rodzaj problemów zdrowotnych jakie występują
i jakie mają wpływ na zdrowie personelu. Inspektor ds. BHP we współpracy z kadrami dokonał analizy potrzeb w zakresie modernizacji stanowisk, celem eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka
i poprawy warunków ergonomii stanowisk pracy. W wyniku analizy największe zagrożenia
i nieergonomiczne warunki pracy zidentyfikowano wśród pracowników zawodów medycznych (pielęgniarki, sanitariusze, salowe, sprzątaczki, pracownicy obsługi). Osoby objęte wsparciem to pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 0,5 etatu.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 66

Wartość docelowa – Kobiety: 59

Wartość docelowa – Mężczyźni: 7

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 143

Wartość docelowa – Kobiety: 133

Wartość docelowa – Mężczyźni: 10

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita 315 250,00 zł

Koszty kwalifikowane 315 250,00 zł

Dofinansowanie 267 962,50 zł 85,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 267 962,50 zł 85,00%

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych.