Zaznacz stronę

 Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Sokołowskiego 2

Poszukuje osób na stanowisko

Kierownika oddziału  Internistycznego

Elastyczna forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

 

1. Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania obowiązkowe:

 1. wyższe wykształcenie medyczne (lekarz) oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej do profilu oddziału dziedzinie medycyny oraz minimum 5 lat pracy w zawodzie lub
 2. wyższe wykształcenie medyczne (lekarz) i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej do profilu oddziału dziedzinie medycyny oraz minimum 7 lat pracy w zawodzie.

Warunki dodatkowo oceniane:

 1. doświadczenie w zarządzaniu komórką organizacyjną przedsiębiorstwa udzielającego świadczeń zdrowotnych lub
 2. wykształcenie w zakresie zarządzania potwierdzone dyplomem ukończenia odpowiedniej szkoły/studiów;
 3. Posiadanie stopnia naukowego
 4. Posiadanie dodatkowej specjalizacji II lub I stopnia w pokrewnej do profilu oddziału lub mającej zastosowanie w danym oddziale dziedzinie medycyny.

Kandydat nie może być:

 1. zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich;
 2. pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Kandydat powinien posiadać:

 1. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz pracy kierowanego oddziału;
 2. umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,
 3. wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikatywność i samodzielność,
 4. znajomość podstawowych zasad analizy finansowej komórek podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 5. znajomość zasad sprawozdawczości i rozliczeń z NFZ,
 6. znajomość przepisów i aktów prawnych dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności:
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1938 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 160 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1520 z późn. zm.),
 • aktualnych Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalnego

2. Wymagane dokumenty

 Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, ze wskazaniem danych kontaktowych (telefon, e-mail, adres do korespondencji),
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska,
 3. dokument potwierdzający aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 4. opisany przebieg pracy zawodowej (CV), inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zwartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ww. dokumenty mogą być przedstawione w formie kserokopii. Na prośbę komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

3. Składanie i rozpatrywanie ofert

 1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika Oddziału Internistycznego Szpitala Murcki”, na adres Spółki: Szpital Murcki Sp. z o.o., Dział Kadr, ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice, w terminie do dnia 28 czerwca  2019 roku, do godziny 14:00.
 2. Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki, w ww. określonym terminie.
 3. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
 5. Szpital zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów.
 6. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, można będzie odebrać w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.
 7. Administratorem danych osobowych jest spółka Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-749 przy ul. Sokołowskiego 2. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne.

Katowice, 17.04.2019  r.