Zaznacz stronę

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice („Szpital”), KRS 0000482155, RPWDL000000013544,

OGŁASZA NABÓR

 NA STANOWISKO DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe medyczne;
 2. Aktywne prawo wykonywania zawodu medycznego;
 3. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
 4. Niekaralność (w zakresie odpowiedzialności karnej i zawodowej).

Wymagania pożądane:

 1. Stopień naukowy dr. n. med. lub tytuł zawodowy lekarza;
 2. Specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w Szpitalu (tytuł specjalisty lub specjalizacja II°);
  • Ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania;
 3. Doświadczenie zawodowe w szpitalu wielospecjalistycznym, w tym na stanowisku kierowniczym.

Oczekiwane umiejętności i kompetencje:

 1. Komunikatywność;
 2. Umiejętność zarządzania zespołem;
 3. Umiejętności organizacyjne;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Dobra znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych, w tym w szczególności zasad prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zawierania, realizacji i rozliczeń umów z NFZ;
 6. Dobra znajomość systemów informatycznych HIS, w szczególności systemu AMMS;
 7. Znajomość przepisów i warunków dotyczących kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy;
 8. Znajomość zasad i przepisów dotyczących standardów akredytacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz innych procedur mających zastosowanie w podmiotach leczniczych;
 9. Umiejętność analizy i oceny efektywności ekonomicznej świadczeń zdrowotnych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne podmiotu leczniczego.

Forma współpracy – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilno-prawna („kontrakt”).

Podania zwierające CV, dane kontaktowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można składać osobiście lub pocztą na adres sekretariatu Szpitala, a także drogą elektroniczna na adres: [email protected].

Szpital zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.