Zaznacz stronę

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Sokołowskiego 2

Poszukuje osoby na stanowisko

Kierownika Oddziału Anestezjologii

Elastyczna forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

 

1.  Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania obowiązkowe:

 • wyższe wykształcenie medyczne (lekarz) oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej do profilu oddziału dziedzinie medycyny (anestezjologia) oraz minimum 5 lat pracy w zawodzie

Warunki dodatkowo oceniane:

 • doświadczenie w zarządzaniu komórką organizacyjną przedsiębiorstwa udzielającego świadczeń zdrowotnych lub
 • wykształcenie w zakresie zarządzania potwierdzone dyplomem ukończenia odpowiedniej szkoły/studiów;
 • Posiadanie stopnia naukowego
 • Znajomość języka angielskiego

Kandydat nie może być:

 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich;
 • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Kandydat powinien posiadać:

 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz pracy kierowanego oddziału;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikatywność i samodzielność,
 • znajomość podstawowych zasad analizy finansowej komórek podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • znajomość zasad sprawozdawczości i rozliczeń z NFZ,
 • znajomość przepisów i aktów prawnych dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności:
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1938 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 160 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1520 z późn. zm.),
 • aktualnych Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalnego

2. Wymagane dokumenty

 Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, ze wskazaniem danych kontaktowych (telefon, e-mail, adres do korespondencji),
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska,
 • dokument potwierdzający aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • opisany przebieg pracy zawodowej (CV), inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zwartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ww. dokumenty mogą być przedstawione w formie kserokopii. Na prośbę komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

3. Składanie i rozpatrywanie ofert

 • Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii z salą pooperacyjną Szpitala Murcki”, na adres Spółki: Szpital Murcki Sp. z o.o., Dział Kadr, ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice, w terminie do dnia 10 lutego  2020 roku, do godziny 14:00.
 • Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki, w ww. określonym terminie.
 • Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
 • Szpital zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów.
 • Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, można będzie odebrać w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.
 • Administratorem danych osobowych jest spółka Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-749 przy ul. Sokołowskiego 2. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne.

 

Katowice, 10.01.2020r.