Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w określonym zakresie w 2019

Szpital Murcki Sp. z o. o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482155 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach,

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2019

W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

1. pełnienie przez lekarzy dyżurów lekarskich w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2019r.
–   w budynku administracji Szpitala w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych lub w sekretariacie, w dni robocze w godzinach 7:30 – 14:30 lub
–   poprzez nadanie przesyłki drogą pocztową najdalej w ww. terminie

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
45 dni od dnia upływu terminu składania ofert

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

1. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Informacji na temat przewidywanej liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem, udzielają pracownicy Działu Kadr i Spraw Socjalnych Szpitala, pod numerem kontaktowym: 32 255 61 63 wew. 294, w dniach od pn. do pt., w godzinach od 7:30 do 14:30.

3. Szpital zastrzega, że ww. dane dotyczące liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem mają charakter wyłącznie informacyjny i że ich zapewnienie nie stanowi części zobowiązań Szpitala wynikających z przyszłej umowy.

4. Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie upubliczniona przez Szpital do dnia 21 stycznia 2019r., poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia:
–   na stronie www.szpitalmurcki.pl
–   poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Szpitala w miejscu jego siedziby i adresu.

   Zatwierdzam

     Katowice, dnia 27 grudzień 2018r