Zaznacz stronę

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dotyczy:  udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, w roku 2020

Szpital Murcki Sp. z o. o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482155  prowadzonego  przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2020
W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

1. pełnienie przez lekarzy dyżurów lekarskich w komórkach organizacyjnych (i innych) Szpitala (Uwaga: w zakresie oddziałów z lit. e) i lit. f) oraz lit. a) i Oddział Reumatologii) chodzi o dyżur łączny):

a) Oddział Anestezjologiczny z salą pooperacyjną
b) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
c) Oddziału Chirurgii Ogólnej,
d) Oddziału Internistyczny,
e) Oddział Neurologiczny,
f) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
g) Izba Przyjęć (dotyczy świadczeń realizowanych w Izbie Przyjęć w ramach dyżuru na oddziałach a, b, c, d, e, nie stanowi  odrębnego zakresu świadczeń);     

2. udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w oddziałach Szpitala:

a) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedyczne,
b) Oddział Chirurgii Ogólnej,
c) Oddział Internistyczny,
d) Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

3. wykonywanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego pacjentów w Pracowni Endoskopii Szpitala; 4. wykonywanie przez lekarzy stałych świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w komórkach organizacyjnych Szpitala:

a) Poradnia Neurologiczna,
b) Poradnia Reumatologiczna,
c) Poradnia Urazowo – Ortopedyczna,
d) Poradnia Chirurgiczna,
e) Poradnia Rehabilitacyjna,
f) Poradnia Kardiologiczna
h) POZ

5. udzielanie przez lekarzy konsultacji (porad) medycznych w dziedzinach:

a) radiologii (rentgenodiagnostyki) – dopuszczalna teleradiologii
b) hematologii,
c) laryngologii,
d) ginekologii,
e) okulistyki,
f) kardiologii,
g) torakochirurgii,
h) dermatologii,
i) pulmonologii
j) nefrologii,
k) psychiatrii;

6. udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie   do dnia 20 grudnia 2019r.

 • w budynku administracji Szpitala w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych lub w sekretariacie, w dni robocze w godzinach 7:30 – 14:30 lub
 • poprzez nadanie przesyłki drogą pocztową najdalej w ww. terminie

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

45 dni od dnia upływu terminu składania ofert

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawiera  Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Informacji na temat przewidywanej liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem, udzielają pracownicy Działu Kadr i Spraw Socjalnych Szpitala, pod numerem kontaktowym: 32 255 61 63 wew. 294, w dniach  od pn. do pt., w godzinach od 7:30 do 14:30.
 3. Szpital zastrzega, że ww. dane dotyczące liczby dni/godzin wykonywania przez oferentów w Szpitalu świadczeń objętych ogłoszeniem mają charakter wyłącznie informacyjny i że ich zapewnienie nie stanowi części zobowiązań Szpitala wynikających z przyszłej umowy.
 4. Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie upubliczniona przez Szpital do dnia 10 stycznia 2020r., poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia:
    • na stronie szpitalmurcki.pl
    • poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Szpitala w miejscu jego siedziby i adresu.

Zatwierdzam: Katowice, dnia 03 grudzień 2019 r.

Konkurs ofert – ogłoszenie

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

Oświadczenie Oferenta