Zaznacz stronę

Szpital Murcki Sp. z o.o.

poszukuje osób na stanowisko

Kierownika Oddziału Anestezjologii z salą pooperacyjną

Forma zatrudnienia: umowa o pracę , umowa cywilno-prawna

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1. wyższe wykształcenie medyczne oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej do profilu oddziału dziedzinie medycyny oraz minimum 5 lat pracy w zawodzie lub

2. wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej do profilu oddziału dziedzinie medycyny oraz minimum 7 lat pracy w zawodzie.

Warunki dodatkowo oceniane

 1. doświadczenie w zarządzaniu komórką organizacyjną przedsiębiorstwa udzielającego świadczeń zdrowotnych lub wykształcenie w zakresie zarządzania potwierdzone dyplomem ukończenia odpowiedniej szkoły/studiów
 2. Posiadanie stopnia naukowego
 3. Posiadanie dodatkowej specjalizacji II lub I stopnia w pokrewnej do profilu oddziału

Kandydat nie może być:

 1. Zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich
 2. Pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Kandydat powinien posiadać:

 1. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz pracy kierowanego oddziału
 2. wiedzę co do przepisów i aktów prawnych dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności:
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1938 z póź . zm.),
 4. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 160 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne  (tekst jednolity ( Dz. U. 2013 poz1520 z późn. zm )
 6. aktualnych Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska
 3. dokument potwierdzający aktualne prawo do wykonywania zawodu
 4. opisany przebieg pracy zawodowej (CV),
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zwartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, a na prośbę komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu do dnia 15 sierpnia 2021r. do godz. 14.55, na adres: Szpital Murcki Sp. z o. o. ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice, Dział Kadr.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – w ciągu. 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.